Giới thiệu

Tôi không phải là một nghệ sĩ nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu 1 vài câu về bản thân tôi

Tên đầy đủ của tôi : Hoàng văn tín , tôi 25 tuổi